=======================================================================

KONSTRUNDA MIDSOMMARKRANSEN

Vi har 2014 startar en ideell förening för att öka på chanserna till att
få sponsring/bidrag till annonseringen som är den stora kostnaden inför varje runda.
I stora drag fortsätter allt som det tidigare gjort.
Tips, trix och engagemang är välkommet :-)
=======================================================================


STADGAR
KONSTRUNDA MIDSOMMARKRANSEN

§ 1. Ändamål:
Konstrunda Midsommarkransen skall vara en ideell förening för att bedriva konstrunda i Midsommarkransen, i Stockholms län.

§ 2. Regler för hur verksamheten ska bedrivas:
a: Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden och öppen för både amatörer och professionella.

b: Konstrundan sker enligt tradition 2 helger per år mellan kl 12 – 16 (både lördag och söndag). Och då ungefär i mitten av april och slutet av november. Exakta datum beslutas av styrelsen.

c: En avgift som bestäms av styrelsen tas ut för varje konstrunda för att bekosta annons och tryckkostnader och liknande.

d: Kravet för en utställare på en konstrunda är att vara medlem.
Medlem ska bo eller ha sin verksamhet (konst, hantverk, design) i Midsommarkransen.

e: Utställaren ansvarar själv för att anordna en lokal för sin utställning.
Utställaren ansvarar själv för markera sin lokal med en siffra (som tillhandahålls av styrelsen) och gärna hänga upp en röd vimpel för att det skall vara lätt för besökare att hitta till utställningslokalen.
Utställaren förväntas närvara vid sin utställning.

f: Respektive utställare ansvarar själv för sina verk, men förväntningen är att utställningarna ska gärna vara lämpliga för alla åldrar och inte väcka anstöt.

§ 3. Regler för medlemskap och uteslutning:
Årsavgiften måste vara betald för att bli godkänd medlem. Uteslutning sker om medlem flyttar ifrån Midsommarkransen, inte betalar medlemsavgift, inte följer stadgarna.

§ 4. Uppgift om beslutande organ:
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under verksamhetsåret är föreningens styrelse beslutande organ.

§ 5. Regler för rösträtt och beslutsfattande:
Endast betalande medlemmar har rösträtt.

§ 6. Bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande, etc:
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
(firmatecknarna ansöker om bankkonto till föreningen)

§ 7. Verksamhets- och räkenskapsår:
Kalenderår.

§ 8. Bestämmelser om revisor/er (antal, hur de utses, etc.):
En revisor utses på årsmötet.

§ 9. Regler för ändring av stadgarna:
Ändringar i stadgarna sker på två på varandra följande årsmöten.

§ 10. Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar:
Beslut om föreningens avslutande sker på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet av medlemmarnas röster. Eventuella kvarvarande tillgångar delas ut till en motsvarande lokal konstrunda i Sverige.

§ 11. Vad som gäller beträffande medlemsavgifter:
Medlemsavgiften beslutas på årsmötet.

§ 12. Regler för kallelse till möten:
Minst 2 veckor innan, max 4 veckor innan.

§ 13. Regler för kallelse till årsmöte:
Minst 2 veckor innan, max 4 veckor innan.

§ 14. På ordinarie årsmöte skall förekomma:

DAGORDNING för årsmöte
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Mötets behöriga utlysande och fastställande av röstlängd.
6. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av ekonomisk berättelse.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
11. Förslag till budget för kommande verksamhetsåret.
12. Valberednings förslag till ny styrelse för det kommande verksamhetsåret.
13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
14. Val av sekreterare för det kommande verksamhetsåret.
15. Val av kassör för det kommande verksamhetsåret.
16. Val av övriga ledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret.
17. Val av revisor för det kommande verksamhetsåret.
18. Val av valberedning.
19. Behandling av övriga frågor inlämnade under punkt 6.
20. Mötets avslutande.

§ 15. Under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas:
Då verksamheten riskerar att ej kunna bedrivas av praktiska eller ekonomiska skäl.


Midsommarkransen 15 januari 2014

=======================================================================Bilbo Lantto

kransenrunt@hotmail.se
TILLBAKA